1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
 3. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 6. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 7. Przed i podczas spływu nie wolno spożywać napoi alkoholowych ani środków odurzających.
 8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 9. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
 10. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników. Każdy uczestnik spływu sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zdrowie.
 11. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 12. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 13. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
 14. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 15. W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
 16. Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
 17. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
 18. Do obowiązków uczestników spływu zalicza się pomoc w rozładunku i załadunku kajaków przed i po spływie. W przypadku ich odmowy, organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania sprzętu lub (w przypadku zakończenia spływu) do odmowy przewiezienia uczestników do miejsca startu/zbiórki.