1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie kajaków, wioseł, kamizelek i sprzętu, ich uszkodzenie lub utratę.
  2. Strony ustalają, że kwota odszkodowania, odpowiadająca wysokości kosztów naprawy lub utraty sprzętu zostanie podana przez właściciela wypożyczalni. W przypadku sporu co do wartości kwoty odszkodowania, po wyczerpaniu postępowania ugodowego każda ze stron ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego.
  3. Kajaki, kamizelki, wiosła w chwili wydania Wypożyczającemu są sprawne technicznie i nie posiadają uszkodzeń, a Wypożyczający sprawdził  ich stan techniczny.
  4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie użytkowania kajaków i sprzętu po ich wydaniu Wypożyczającemu na osobach, zwierzętach oraz rzeczach należących do Wypożyczającego lub innych osób. Po wypożyczeniu za eksploatację kajaków i sprzętu odpowiada Wypożyczający.
  5. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że nie zwrócenie wynajętych kajaków, sprzętu lub innego przedmiotu stanowi przestępstwo przywłaszczenia zgodnie z art. 284 kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat.
  6. W razie utraty przez Wypożyczającego kajaków i sprzętu jest on zobowiązany do zwrotu ich wartości wg. cen z dnia w którym zwrot kajaków i sprzętu miał nastąpić.