1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim, niezależnie od umiejętność pływania.
 3. Przynajmniej jedna osoba dorosła w każdej grupie uczestników spływu kajakowego jest zobowiązana do posiadania dokumentu tożsamości.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie jedynie pod opieką osoby dorosłej, która to bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w trakcie spływu.
 5. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego i ochrony przyrody.
 6. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 7. Przed i w trakcie spływu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych ani środków odurzających.
 8. Uczestnictwo w spływie odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
 9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 10. Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
 11. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy i godziny rozpoczęcia spływu oraz odwołania spływu w przypadku nierentowności, wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 12. W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikom przysługuje zwrot dokonanej wpłaty.
 13. Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
 14. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
 15. Do obowiązków uczestników spływu zalicza się pomoc w rozładunku i załadunku kajaków przed i po spływie. W przypadku ich odmowy, organizator zastrzega sobie prawo do niewydania sprzętu lub (w przypadku zakończenia spływu) do odmowy przewiezienia uczestników do miejsca startu/zbiórki.
 16. Uczestnicy spływu ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za utratę lub zniszczenie kajaków, wioseł , kamizelek i worów wodoszczelnych oraz pokrywają wyrządzone przez siebie szkody.
 17. Strony ustalają, że kwota odszkodowania, odpowiadająca wysokości kosztów naprawy lub utraty sprzętu zostanie podana przez właściciela wypożyczalni. W przypadku sporu co do wartości kwoty odszkodowania, po wyczerpaniu postępowania ugodowego każda ze stron ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego.
 18. Kajaki, kamizelki, wiosła w chwili wydania Wypożyczającemu są sprawne technicznie i nie posiadają uszkodzeń, a Wypożyczający sprawdził ich stan techniczny.
 19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie użytkowania kajaków i sprzętu po ich wydaniu Wypożyczającemu na osobach, zwierzętach oraz rzeczach należących do Wypożyczającego lub innych osób. Po wypożyczeniu za eksploatację kajaków i sprzętu odpowiada Wypożyczający.
 20. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że niezwrócenie wynajętych kajaków i sprzętu stanowi przestępstwo przywłaszczenia zgodnie z art. 284 kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat.